Read more about the article تمام دیدگاه های اشتباهی که از کوچینگ دارید، دور بریزید!
کوچینگ چیست؟

تمام دیدگاه های اشتباهی که از کوچینگ دارید، دور بریزید!

چند نفر را تا به امروز دیده اید که خود را متخصص کوچینگ و کسب و کار معرفی کنند؟ اصطلاح کوچینگ مدتی است در ایران و به ویژه بازار کسب و کارها به شدت رونق گرفته و به حق توانسته راه گشای بیزینس های زیادی باشد. اما بیزینس کوچینگ چیست؟ و مهارت های کوچ کردن کدامند؟ ما به استناد مطالعات علمی و تجربه ها به این سوال پاسخ می دهیم

ادامه خواندنتمام دیدگاه های اشتباهی که از کوچینگ دارید، دور بریزید!